పావమాఝే ఆయీ… దావపావ మాఝే ఆయీ, ఘాలీన లోటాంగణ… వందీన చరణ భవీ మోహనీరాజ హాతారి ఆతా అహం భావహీనం… ప్రసన్నాత్మభావం హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ… కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే… శ్రీ గురుదేవదత్త, అనంతా తులాతే… కసేరే స్తవావే Song Category: Telugu Devotional. అగాధతవకరణి మార్గ దవిసి అనాధా Sai Baba will help you in all the ways... thanks for writing Inspirational experience for him... Om Sai Ram. నరాసార్ధకా సాధ నీభూత సాచా త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం… స్వచ్ఛాయయాతాప మపాకరోతు. నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం, సదాకల్ప వృక్షస్య… తస్యాధిమూలే Sai Baba Sandhya Aarti Lyrics check below. Amongst multiple hotels near Sai Baba temple, this is one of the best hotels that can be found amongst the many Hotels in Shirdi, Here also you people need your advertisement, Its really useful frme thanks alot Om sai sri sai jaya jaya sai, Om sairam am living with or support only I have so many responsibilities to takecare of my family I faced enough of difficulties disappointments still going through problems I lost my self respect due to debts I started hating my life as a girl I need your blessings am leaving everything in your glorious feet show me a way baba u r my everything jai sairam, hi baba naku telsu meeru andari tho untaru andariki khastaalu tholaginchamantu koruthumee bhakthuralni annatu meeku teliyandhi emundhi baba naku repu results unnayi improvments rayakunda naku 410 marks total vachetattu chudu baba plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Om Sai ram .. Give me strength to face problems.. and give helping nature to help ppl in need.. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై ! అనంతాముఖాచా… శిణే శేష గాత ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్… విశ్వేదేవా సభాసద ఇతి Hello Babachaala rojulu ayyindi matladi. ప్రభుపద పహావాయా… భవభయానివారీ Arati Sai Baba. నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా, తుఝ్యాజ్యాపదా… పాహతా గోపబాలీ శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలా నాన్యచ్చరణ్యంమమ, సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం… భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుం పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా… లావిసిహరి గుణగాయా జగద్వ్యాపకం నిర్మలం… నిర్గుణత్వాం Om Sai Ram, Baba naku telusu miru epudu andariki kashta padindaniki oka result estaru edaina good or bad nenu chaduvulo Pete effort ki epudi oka crct result ee vostadi andariki Ade jarugutadi So kashpadindaniki result ashinchali kashtapadakunda manam em adigina devudu kuda em cheiyaleru bcz mana position lo manakana ekuva kshapadevalu untaru so valaki manchi result evaliga devudu epudu nyayame chestaru Hope Dis msg vll be useful to some pplNaku jaringde ee msg lo display chesanuProblems andariki untai.......edi jarigina aa baba aagya lekunda edi possible kadu ee earth mediaKshapadi manam daniki result korunte vll sure succeed in our life no mttr Wats dat edaina studies aina,job,life Remember failure is the first step for successEdi jarigina mana manchike anukuntu dissapoint avakunda life in face cheiyaliJAI SAI RAM, There are some mistakes in pronrand spellings...so that unknown ppl wil read wrong....kindly correct it, sai baba evening arathi i like very much i love u baba, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rajendra.bhajanaartiBhajan aarti App, Shirdi Sai Baba blesses all those who chant the Shri Moola Beeja Mantrakshara Stotra with full faith. Sai Baba Sandhya Aarti Lyrics – Shiridi Sai Evening Aarati, Dhoop Aarati. జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభోసాయినాధ, శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి… జై నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా, భరాలధలా జన్మహా మానవాచా స్వపాదాశ్రితానాం… స్వభక్తి ప్రయాణాం ప్రయాగాది తీర్ధే… పదీనమ్రహోతా నృణాం కుర్వతాం… భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం ప్రేమే ఆలింగన… ఆనందే పూజిన్ నమామీశ్వరం… సద్గురుం సాయినాధం, భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Om sai ram, This is so helpful . అపూళిబాక… ఆరతి సాయిబాబా కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాధా సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ Shirdi Sai Baba Evening Aarti Lyrics Tuesday, November 17, 2009. పుసోన ప్రియ సోయరే… ప్రియ సగేనజ్ఞాతీ పుసో పదాభిరుచి ఉల్హసో… జననకర్ధమీనా ఫసో పదీ ప్రణయవో రసో… నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో Baba I trust you. శ్రవణనయనజం… వామానసంవా పరాధం రుసోమహిపతీయతీ… భజకతాపసీహీ రుసో సుధాస్రావిణం తిక్త మప్య ప్రియంతం Dear baba I detest getting back to square one....the self financed institutions. తరావే జగా తారు నీమాయా తాతా Thank for this life. విదిత మవిదితం వా… సర్వమేతత్ క్షమస్వ తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం Baba mee valla nenu oka car konnanu and oka chinna udyogam vachindi. Thank you so much Sai Prasad Gaaru -Silpa Jagadish, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rajendra.bhajanaarti. రాజాధిరాజ యోగిరాజ… పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహరాజ్ Inti Intiko Katha Song Lyrics In Telugu & English – Meka... Udayinchina Suryudinadiga Song Lyrics – ‘Kalusukovalani’ Movie Song. ఉఠావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా, ఐసా యే ఈబా… సాయి దిగంబరా గణూహ్మణే బాబాసాయి… దావపావ మాఝే ఆయీ I pray to Sai Baba everyday about this.I still have full faith on him that one day he will definitely show me some good path.I knew that god will test devotee patience.A devotee forgets god when he dont have any problems and leading all the comforts.He asks the help of god only wen he is in desperate needs.I dont want that in my life.I always pray to god that i should never forget him in any circumstances.Baba all this messages are to you only.I want to talk to you.I get lot of messages from you.I still beleive that.