ക്രിയ (Verb) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. The Malayalam for haughty is അഹങ്കാരിയായ. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ഭാഷാശൈലി (Idiom) ക്രിയ (Verb) Malayalam <> English online translation. പ്രത്യയം (Suffix) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ഉപവാക്യം (Phrase) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) സംക്ഷേപം (Abbreviation) (disdainful) altivo/a adj adjetivo: Describe el sustantivo.Puede ser posesivo, numeral, demostrativo ("casa [b]grande[/b]", "mujer [b]alta[/b]"). രൂപം സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam meaning and translation of the word "haughty" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Malayalam <> English dictionary, monolingual Malayalam dictionary and other resources for the Malayalam language. പ്രത്യയം (Suffix) Principal Translations: Inglés: Español: haughty adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." വിശേഷണം (Adjective) Naughty Meaning in Malayalam : Find the definition of Naughty in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Naughty in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) haughty - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Malayalam meaning and translation of the word "naughty" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. നാമം (Noun) Find more Malayalam words at wordhippo.com! ഉപവാക്യം (Phrase) അവ്യയം (Conjunction) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) അവ്യയം (Conjunction) നാമം (Noun) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) രൂപം സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഭാഷാശൈലി (Idiom) വിശേഷണം (Adjective) ഉപസര്‍ഗം (Preposition)